Vô Vi

Công việc của tôi phần lớn thời gian là không làm gì (vô vi).

➜ Đạo Trading