Vô Vi

Vô Vi

Công việc của chúng tôi phần lớn thời gian là không làm gì (vô vi).

➜ Đạo Trading